Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben alleen betrekking op APAD-Asbl en de organisatie van congressen. Bij zijn inschrijving moet de deelnemer ook kennisnemen van de algemene voorwaarden van de geselecteerde touroperator (Agence Degen Travel).

Aanvaarding van de algemene inschrijvingsvoorwaarden

Door zijn inschrijving voor een opleiding van APAD-Asbl bevestigt de deelnemer kennis te hebben genomen van onze algemene inschrijvingsvoorwaarden en ze te aanvaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting zullen de betrokken partijen trachten het geschil op minnelijke wijze te regelen. Indien zij niet tot een akkoord komen, zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Luik bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

Door het meedelen van zijn gegevens geeft de deelnemer aan APAD-Asbl en aan diens partners de toelating hem te contacteren voor commerciële doeleinden.

Inschrijvingen en prijzen

De inschrijvingen zijn altijd op naam en kunnen niet worden overgedragen op een andere persoon of onderling gewisseld worden. .

Een inschrijving is pas geldig na ontvangst van de betaling van het eerste voorschot binnen de gevraagde termijn. Alleen de ontvangst van deze storting maakt de inschrijving definitief. De toekenning van de plaatsen gebeurt op basis van de valutadatum van de ontvangen betaling.

Het inschrijvingsgeld voor de opleidingen is verschuldigd en moet betaald zijn voor het begin van de opleiding. Bijzondere gevallen moeten zo snel mogelijk (een maand voor het begin van de opleiding) schriftelijk aan de directie worden gemeld.

De inschrijvingstarieven vermeld op onze website of in onze folders/brochures zijn indicatief en kunnen nog worden gewijzigd.

Voor het verblijf en het vervoer treedt APAD louter als tussenpersoon op tussen de deelnemer aan het congres en de gekozen touroperator. APAD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke geschillen tussen beide partijen.

Annulatievoorwaarden

Bij annulatie van een inschrijving verzoeken wij u APAD minstens 3 maanden voor de datum van het congres per e-mail op de hoogte te brengen, op het adres info@apad-asbl.be. Bij annulatie binnen deze termijn dient de deelnemer alleen het bedrag van de inschrijving voor het congres te betalen. Bij latere annulatie zijn de kosten voor het verblijf en voor het congres integraal verschuldigd (behoudens een speciale annulatieverzekering). Het organisatiecomité en APAD behouden zich te allen tijde het recht voor een activiteit of een congres naar eigen goeddunken te wijzigen, annuleren of naar een latere datum te verzetten, zonder dat daarvoor een verklaring hoeft te worden gegeven. Wij behouden ons ook het recht voor de plaats en/of het programma te wijzigen en de gepubliceerde informatie over deze activiteiten te verbeteren of te wijzigen.

De deelnemers die het volledige bedrag van de inschrijvingskosten voor het congres hebben betaald en die niet in staat zouden zijn om eraan deel te nemen als gevolg van deze wijzigingen aan een activiteit, kunnen de organisatie daarvan op de hoogte brengen. Bij annulatie door ons toedoen wordt steeds alles terugbetaald. In geval van annulatie wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht: per gsm indien wij over uw nummer beschikken, per telefoon of per e-mail.

Het Organisatiecomité en APAD kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de onderbreking van een activiteit als gevolg van externe gebeurtenissen van klimatologische, politieke, sociale of economische aard, of in verband met de volksgezondheid of andere gebeurtenissen buiten hun wil (overmacht). Het Organisatiecomité en APAD kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de onderbreking van een activiteit als gevolg van een technisch probleem of de afwezigheid van een spreker.

Nog vragen?

Mocht het een of ander niet duidelijk zijn, dan blijven wij graag tot uw beschikking om op uw vragen te antwoorden.